Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Doubravická 1305-1307 dne 18. 5. 2021

 

Vážení členové Bytového družstva,

dovolujeme si Vás pozvat na

ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA,

která se koná dne 18.5.2021 od 19.00 hodin ve velkém sále

Komunitního centra na Hájích (nový kostel, boční vchod) s

následujícím programem:

1. Zahájení
2. Volby komisí – mandátová, návrhová, volební, ověřovatel
3. Zpráva o činnosti
4. Zpráva o hospodaření (řádné účetní závěrky za rok 2019, 2020)
5. Zpráva kontrolní komise
6. Zpráva o investicích
7. Volby do orgánů družstva
8. Usnesení
9. Diskuze
10. Závěr
 
Jedná se o volební schůzi, proto Vás naléhavě žádáme o Vaši účast, aby
schůze byla usnášeníschopná a nemusela se opakovat.
 
Upozorňujeme na to, že pro vstup je nutné mít zakrytá ústa a nos respirátorem a
dodržovat rozestupy alespoň 2 metry. U vstupu bude k dispozici dezinfekční
přípravek.
Dále dle Mimořádného opatření MZ ČR č. 29, platného od 26.4.2021 je třeba,
aby osoby, které se účastní členské schůze, měli k dispozici potvrzení o tom,
že:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s
negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-
2 s negativním výsledkem, nebo
c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti
onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového
schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14
dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle
SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního
POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na
přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.
 
Pokud někdo z účastníků bude mít zájem, v předsálí bude zdravotník, který
bezplatně provede antigenní test s okamžitým výsledkem. Žádáme členy BD,
kteří budou chtít otestovat před schůzí, aby se z časových důvodů dostavili již
18.30.
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o volební schůzi, na závěr je uvedena navrhovaná
kandidátka členů do orgánů BD. 
V případě, že budete 
mít návrh na doplnění kandidátky, prosíme o vhození vašeho návrhu v písemné
formě do schránky BD do 17.5.2021 do 18.00 hodin. Navrhovaná osoba musí s
kandidaturou souhlasit.
 
Těšíme se na setkání s Vámi.
Jménem představenstva BD
JUDr. Štěpán Skopový
 

Návrh kandidátů do orgánů BD Doubravická 1305 – 1307 pro

členskou schůzi, konanou dne 18.5.2021

Představenstvo:
1. Ing. Jaroslav Drábek
2. Ing. Josef Křenek
3. JUDr. Václav Novotný
4. PaedDr. Roman Pazdera
5. JUDr. Štěpán Skopový
 
Kontrolní komise:
1. Bc. Josef Hajšman
2. Ing. Petr Platovský
3. Mgr. Marie Poláčková

 

Vyhledávání