Mimořádná členská schůze 15. 12. 2021 - zápis

Zápis z jednání mimořádné členské schůze

Bytového družstva Doubravická 1305–1307,

konané dne 15. 12. 2021 

v Komunitním centru v Praze 4 – Háje – informační deska

 

Dle prezenčních listin přítomno 60 členů, při vstupu do sálu byla provedena kontrola, zda jsou dodržena anticovidová opatření vlády

    1.Zahájení členské schůze, volba mandátové komise a ověřovatelů

Jednání členské schůze zahájil v 19:35 a poté řídil předseda BD p. Š. Skopový.  Přivítal přítomné členy BD, právničku družstva JUDr. Z. Mayerovou, notáře Mgr. O. Demuta a seznámil s programem členské schůze shodným s pozvánkou.

V úvodním slovu seznámil se sdělením správní firmy IKON, že PT předpokládá navýšení cen za teplo a teplou vodu o 25–35 %. PBD se rozhodlo požádat IKON o přepočty záloh a vystavení změnových listů s účinností od 1/2022 současně s upravenou výší plateb do fondů družstva (podle usnesení ČS 2021).

Po zvolení mandátové komise a ověřovatelů zápisu bylo sděleno oznámení mandátové komise o přítomnosti 60 členů družstva. Konstatováno, že ČS je usnášeníschopná v souladu se stanovami.

  1. Vyhodnocení a aktualizace plánu investic a větších oprav na roky 2021–2022.

a.   Dokončení oprav trhlin, napojení oplechování střechy, likvidace holubího trusu na parapetech u komor;

b.   Dokončit výměnu a instalaci nového zvonkového systému a vstupně/výstupního zabezpečovacího systému;

c.   Výměna radiových indikátorů topení a bytových vodoměrů firmou TECHEM vzhledem k ukončení jejich životnosti a konce platnosti jejich ověření;

d.   Zadat zpracování projektové dokumentace úprav portálů;

e.   Zadat provedení revize jižní a severní fasády domu;

f.    Vyzvat firmu LUKOR k zpracování cenové nabídky na úpravu podlah v technickém podlaží a v komorách v 5. a 9. patře;

g.   Provést výměnu osvětlení ve společných prostorách domu (sklepy, komory, sušárny, aj.) mimo schodiště a patra;

h.   Zadat firmě PROKLIMA montáž předokenních rolet na okna ve fasádě východ, jih, západ – mimo lodžie, se systémem základního ovládání, pokud bude chtít člen družstva ovládání dálkové, tak si rozdíl ceny mezi základním a dálkovým doplatí u firmy.

i.    Nezbytné opravy zajišťovat PBD v souladu se stanovami

Návrh přednesl J. Křenek, k návrhu nebyly připomínky, schválen jednomyslně

  1. Projednání a schválení úprav stanov družstva v souvislosti s novelami zákonů:

Předseda zrekapituloval průběh přípravy nových stanov.

  • Návrh úprav připravilo představenstvo ve spolupráci s JUDr. Z. Mayerovou
  • Dne 29. 11. 2021 zveřejněn na webu družstva a současně předán do schránek členů družstva návrh stanov ke schválení na mimořádné ČS spolu s pozvánkou (včetně programu) na mimořádnou ČS.

V diskusi byly zodpovězeny dotazy týkající se formy předložených stanov a nutnosti provedení změn. V následujícím hlasování byly nové stanovy schváleny.

Schváleno pro: 57 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se hlasování: 3 hlasy.

Po skončeném hlasování se s přítomnými rozloučil notář Mgr. O. Demut.

  1. Výhody a nevýhody převodu bytů do osobního vlastnictví

JUDr. Mayerová přednesla souhrn výhod a nevýhod jednotlivých typů vlastnictví, objasnila jejich podstatu a nastínila pravidla a rozsah činností spojených s rozhodnutím o přeměně družstva a převodu bytů do vlastnictví členů.

V diskusi byly tyto otázky dále objasněny. Na návrh pí. Kortusové bylo zjištěno, že z přítomných členů jich má 20 zájem o převod.

Byl přednesen návrh, aby představenstvo anketním způsobem zjistilo zájem členů o převod bytů do osobního vlastnictví a na ČS 2022 předložilo návrh dalšího postupu. Tento požadavek byl zařazen do návrhu usnesení

  1. Usnesení členské schůze – návrh přednesl J. Křenek,

A.   Členská schůze schvaluje:

1. Vyhodnocení a aktualizaci plánu investic a větších oprav na roky 2021–2022

Schváleno pro: 60 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se hlasování: nikdo

2. Členská schůze podle bodu 4 programu schvaluje nové znění stanov bytového družstva

Schváleno pro: 57 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se hlasování: 3 hlasy

B.   Členská schůze ukládá:

1. PBD – zjistit anketním způsobem zájem členů o převod bytů do osobního vlastnictví a na ČS 2022 předložit návrh dalšího postupu          

2. PBD – zařadit do programu jednání představenstva všechny diskusní příspěvky z dnešní schůze a zajistit jejich řešení. Na nástěnkách vyvěsit zápis z této členské schůze, včetně vyhodnocení případné diskuze. Termín: 31. 1. 2022

Oba body schváleny pro: 60 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se hlasování: nikdo

  1. Jednání členské schůze ukončil předseda BD p. Skopový s poděkováním všem přítomným za aktivní přístup.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentace z MČS v plném znění k nahlédnutí v kanceláři pbd v úřední hodiny pí. Peškové.

 

Vyhledávání