ČS BD 18. 5. 2021

 

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Doubravická 1305 – 1307,
konané dne 18. 5. 2021 v Komunitním centru v Praze 4 – Háje – informační deska

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Doubravická 1305 – 1307,

konané dne 18. 5. 2021 v Komunitním centru v Praze 4 – Háje – informační deska

    1.Zahájení členské schůze

Jednání členské schůze zahájil a poté řídil p. Skopový.  Přivítal přítomné členy BD a seznámil s programem členské schůze. Po zvolení mandátové, volební a návrhové komise a ověřovatelů zápisu bylo sděleno oznámení mandátové komise o přítomnosti 58 členů družstva. Konstatováno, že ČS je usnášeníschopná v souladu se stanovami.

 1. Zpráva o činnosti představenstva BD od poslední členské schůze a zpráva o hospodaření byla přednesena p. Skopovým
 2. Ze zprávy o hospodaření: K 31. 12. 2020: Výnosy 1.237.199,08Kč; náklady 1.237.199,08Kč; daňový zisk 56.163,00 Kč; daň z příjmu 10.640,00 Kč. Družstvo nemá úvěr.
 3. Zpráva kontrolní komise BD pro členskou schůzi přednesena p. Platovským
 4. Zhodnocení plánu investic za rok 2019 a 2020 a návrh plánu investic a větších oprav na rok 2021 a 2022 přednesl člen představenstva p. Křenek. Záměry stanovené plánem se nepodařilo realizovat, ať už vlivem přechodu na DBVT2 (elektro firmy vytíženy zakázkami), nebo opatřeními v souvislosti s COVID 19. Pro období 2021 a 2022 bylo navrženo a následně schváleno:

• Dokončení oprav trhlin napojení oplechování střechy, zapravení otvorů po datlovitém ptactvu;

• Výměna a instalace nového zvonkového systému (nová zvonková tabla s číselným kódem a digitální domovní stanice);

• Výměna starého vstupně/výstupního zabezpečovacího systému;

• Zajistit firmou TECHEM výměnu radiových indikátorů topení a bytových vodoměrů vzhledem k ukončení jejich životnosti a konce platnosti jejich ověření;

• Zajistit odčerpávání vody ve výtahových šachtách ve vchodech 1305 a 1306;

• Nechat zhodnotit ext. firmou možnosti oprav portálů a zajistit opravy s přihlédnutím k doporučením.

• Vyzvat firmu LUKOR k zpracování cenové nabídky na úpravu podlah v technickém podlaží a v komorách v 5. a 9. patře a případně provést realizaci;

• Nechat posoudit stav fasády a náročnost oprav, včetně montáže vnějších žaluzií na oknech jižní strany.

• Nezbytné opravy zajišťovat PBD v souladu se stanovami.

 1. Volby do orgánů družstva – řídil p. Skopový. Představenstvo BD: Š. Skopový, J. Drábek, R. Pazdera, J. Křenek, V. Novotný; Kontrolní komise: J. Hajšman, M. Poláčková, P. Platovský. Všichni navržení byli zvoleni jednomyslně 58 hlasy. Dále byl přednesen návrh Smlouvy o výkonu funkce v představenstvu a kontrolní komisi a navrhovaná odměna 2.450 Kč. Smlouva a odměna byly schváleny všemi 58 hlasy.
 2. Usnesení členské schůze – návrh přednesl jménem návrhové komise p. Křenek, připomínky, nebo návrhy nebyly. Podle sdělení mandátové komise přítomno 60 členů družstva. Výsledek hlasování: pro 60, zdrželi se 0, proti 0. Z usnesení:
 • Snížení poplatku do fondů družstva z 30 Kč na 20 Kč počínaje 1. 1. 2022
 • přijetí FN Motol za člena družstva
 • připravit úpravy stanov družstva a k jejich schválení svolat do konce roku 2021 mimořádnou členskou schůzi na které budou rovněž projednány výhody a nevýhody převodu bytů do osobního vlastnictví.

Diskuse

 • Nedostatečná výhřevnost ÚT ve 12. patře – (pí. Červená, pí. Tomasová);
 • Nedostatek míst v kolárně – navrženo využít jednu sušárnu (p. Zouzal, p. Štáfl);
 • Předokenní rolety (pí. Dubská) – viz schválený plán oprav a investic;
 • Nedostatečná kvalita příjmu STA ve 12. patře (pí. Tomasová);
 • Zkušenosti s připojováním na optický kabel O2 v domě;
 • Servis oken – bude řešeno v návaznosti na vývoj situace s COVID;
 • Nefunkční zvonky na chodbě ve 12. patře (pí. Tomasová);
 • Pan Jan Kortus (602 855 139) nabídl spolupráci při instalaci nového zvonkového systému;
 • Kvalita úklidu v domě je nedostatečná (H. Janičářová)

 

 1. Jednání členské schůze ukončil předseda BD p. Skopový s poděkováním všem přítomným za aktivní přístup.

 

Vyhodnocení diskuse.

 • Nedostatek míst v kolárně – řešit využitím jedné ze sušáren po provedení úprav podlah v suterénu – viz plán oprav a investic;
 • Ostatními náměty se bude pbd zabývat v průběhu roku a závěry předloží na ČS 2022.

            .

 

Dokumentace z ČS v plném znění k nahlédnutí v kanceláři pbd v úřední hodiny pí. Peškové.

 

 

Vyhledávání