Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi konanou dne 13. 11. 2014 v 19:15 v Komunitním centru

27.10.2014 21:23

Vážení členové Bytového družstva,

představenstvo bytového družstva Vás žádá o účast na                        

M  I  M  O  Ř  Á  D  N  É

ČLENSKÉ SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA,

která se koná ve čtvrtek 13.11.2014 od 19.15 hodin ve velkém sále Komunitního centra na Hájích (nový kostel, boční vchod) s následujícím programem:

                                                                                          

1.  Zahájení

2.  Volby komisí – mandátová, návrhová, ověřovatelé

3.  Projednání a schválení znění stanov po úpravě v souladu s novým Občanským zákoníkem a Zákonem o korporacích

4.  Projednání a schválení úpravy plánu investic

5.  Závěr

 

Žádáme Vás o Vaši účast, neboť schůze se koná za účasti notáře a právního zástupce a je třeba, aby schůze byla usnášeníschopná a mohla schválit nové znění stanov. V příloze pozvánky předkládáme znění stanov po zapracování úprav na základě podnětů členů BD. Aktuální návrh stanov je rovněž zveřejněn na webových stránkách BD v sekci dokumenty. Návrh na úpravu plánu investic bude k nahlédnutí v kanceláři BD v úředních hodinách počínaje 29. říjnem 2014. V případě, že již nyní je Vám známo, že se v uvedeném termínu schůze nebudete moci zúčastnit, je možné v úředních hodinách v kanceláři BD podepsat připravený formulář plné moci.

 

Děkujeme za Vaše pochopení a těšíme se na setkání s Vámi.

 

Za představenstvo BD

Štěpán Skopový

26. 10. 2014

Vyhledávání